top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Щодо укладення договору на надання інформаційно-консультаційних послуг

1. ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. У цьому Договорі про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі «Оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються в наступних значеннях:

1.1.1. «Послуги» – набір інформаційно-консультаційних послуг, захищених законодавством України в сфері інтелектуальної власності, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, опублікованими на сайті Виконавця https://www.gemmomom.com

1.1.2. «Захід» – виражені у формі лекції (форум, вебінар, семінар, курс, програма, тренінг, онлайн-тренінг, тощо) інформаційно-консультаційні послуги по збереженню здоров’я, запобіганню хвороб, харчуванню, спрямовані на передачу Замовникові інформації по заданій темі.

1.1.3. «Оферта» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

1.1.4. «Виконавець» – фізична особа Козловець Олена Віталіївна, що надає послуги згідно Договору.

1.1.5. «Замовник» – фізична особа, яка акцептувала дану публічну оферту у спосіб, визначений Офертою та користується Послугами Виконавця.

1.1.6. «Акцепт» – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією Офертою.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей договір є публічною офертою фізичної особи Козловець Олена Віталіївна, іменоване надалі «Консультант», адресованої фізичним особам, укласти договір на отримання консультаційних послуг у сфері здорового харчування та здорового способу життя

2.2. Договір укладається у формі договору приєднання, тобто. шляхом прийняття його умов фізичною особою (далі – Замовник) загалом. У разі незгоди з якоюсь із її умов, фізична особа повинна відмовитися від її укладання.

2.3. Ця публічна оферта полягає в особливому порядку: шляхом акцепту цього Договору, що містить усі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.4. Договір вважається укладеним на момент отримання Консультантом акцепту від фізичної особи. Акцепт оферти здійснюється фізичною особою шляхом прийняття умов цієї оферти та здійснення дій, спрямованих на передоплату послуг, що надаються, та направлення заявки на отримання консультаційних послуг.

2.5. Фізична особа при акцептуванні цієї оферти зобов'язана ознайомитися з умовами цієї оферти, що надається Консультантом відповідно до законодавства України.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник доручає та оплачує, а Консультант бере на себе обов'язок надати інформаційно-консультаційні послуги (далі – Консультації/Послуги), які надаються шляхом проведення онлайн-консультацій  за допомогою ZOOM,Telegram, Viber, Skype, WhatsApp та надання доступу до курсів

3.2. Тематика, розклад Консультацій та їх тривалість узгоджуються Сторонами під час переговорів з менеджером Консультанта після направлення фізичною особою заявки у формі анкетування на отримання консультаційних послуг.

3.3. Консультант має право в будь-який момент змінювати дату та час проведення Консультацій, сповістивши про це Замовника за один робочий день шляхом надсилання письмового повідомлення на електронну адресу Замовника із зазначенням причин неможливості надання Послуг, а також за допомогою телефонного зв'язку шляхом передачі вказаної інформації в усній формі.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Інформаційно-консультаційні послуги не є освітньою діяльністю, не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєння будь-якої кваліфікації та видачею документа про освіту.

4.2. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо були надані у встановлений термін. Суб'єктивні претензії з боку Замовника, такі як "не подобається", "не згоден" та інші подібні претензії не є доказом неналежного надання послуг.

4.3. Після заповнення форми для отримання Послуги та відповідно акцептування цієї оферти, із Замовником зв'язується менеджер чи інший представник Консультанта, який у розмові по телефону погоджує із Замовником дату та час надання Послуги, а також спосіб зв'язку із Замовником.

4.4. Консультації надаються як Консультантом особисто, і Представниками Консультанта.

4.5. Замовник не має права відтворювати (тобто дублювати, тиражувати або розмножувати іншим чином), а також розповсюджувати будь-яким способом шляхом реалізації розмножених матеріальних носіїв серед кінцевих користувачів (споживачів, які здійснюють функціональне використання), у тому числі поширювати всередині комп'ютерної мережі або здійснювати електронну розсилку отриманої від Консультанта методичної літератури, іншої інформації, вираженої у матеріальній формі (як загалом, і частково), якщо цього немає однозначного письмового дозволу з боку Консультанта.

4.6. Замовник зобов'язаний скористатися послугами, передбаченими цим Договором, протягом 1 місяця з дня його укладання. Після закінчення цього терміну Договір вважається виконаним та кошти не повертаються.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Відповідно до умов Договору Консультант зобов'язується:

5.1.1.Надати Замовнику Послуги, передбачені п. 3.1. Договору, належної якості та у строк, визначений Сторонами.

5.1.2. Під час надання Послуг виявляти повагу до особи Споживача/Замовника, оберігати його від усіх форм психологічного насильства, забезпечити емоційний добробут Замовника з урахуванням його індивідуальних особливостей. При цьому Замовник у разі заподіяння йому моральної чи іншої шкоди з вини Консультанта повинен довести заподіяння такої шкоди відповідними довідками та іншими документами.

5.1.3.Зберегти місце за Споживачем у разі його хвороби, лікування, карантину та інших випадках пропуску Консультацій з поважних причин.

5.2. Відповідно до умов Договору Замовник зобов'язується:

5.2.1. Попередньо (не менше ніж за дві години до часу надання Послуг) підтвердити інформацію про своє питання, запит, що обговорюється при розмові з менеджером

5.2.2. Забезпечити працюючий зв'язок та відповідний додаток у момент отримання Послуги.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за надані Послуги відповідно до умов Договору. .

5.2.4.Своєчасно представляти необхідні матеріали, які запитує Консультант.

5.2.5. Негайно повідомляти консультанту або його менеджеру про зміну контактного телефону та інших даних, що стосуються Замовника та необхідних для належного виконання зобов'язань Консультанта, а також про необхідність перенесення дати та часу надання послуг та причини такого перенесення.

5.2.6. У разі наявності претензій до якості наданих послуг - негайно звернутися до Консультанта для врегулювання цієї претензії.

5.2.7.Виявляти повагу до Консультанта, його представників, менеджерів та інших осіб, що діють від імені Консультанта

5.2.8. Отримувати послуги згідно з погодженим часом з менеджером.

5.2.9. Виконувати завдання з підготовки до Консультацій, зазначені Консультантом

5.3. Сторони в рамках Договору мають такі правомочності:

5.3.1. Консультант має право відмовити Замовнику у подальшому наданні послуги після проведення первинної консультації, якщо Замовник у період надання послуги допускав порушення, передбачені цивільним законодавством та Договором, а також надають Консультанту право в односторонньому порядку відмовитися від договору на свій вибір.

5.3.2. Замовник має право вимагати від Консультанта надання інформації з усіх питань діяльності, пов'язаної з наданням Послуг, крім надання конфіденційної інформації або інформації, яка є внутрішньою інформацією компанії.

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Замовник отримує за допомогою електронної пошти або месенджерів Whatsapp, Telegram та ін. Реквізити для оплати послуг.

6.2. Після оплати послуг Замовник надсилає копію квитанції або іншого документа, що підтверджує оплату, на адресу Консультанта узгодженим способом (за допомогою електронної пошти або месенджерів Whatsapp, Telegram тощо)

6.3. У разі якщо Замовник не сплатив послуги, що надаються, протягом 48 годин з моменту отримання реквізитів Консультанта, але не менше ніж за 1 годину до часу надання послуги, то договір розривається, а послуги – не надаються.

 

7. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГИ

7.1. Після акцепту цієї оферти та надходження заявки менеджер Консультанта зобов'язаний зв'язатися із Замовником протягом 24 годин з моменту надходження заявки, крім випадків настання форс-мажорних обставин та інших поважних причин.

7.2. Послуги з консультування надаються у термін щонайменше 24 годин із моменту надходження заявки.

7.3. За згодою Сторін термін надання послуг може бути змінений як у більшу, так і в меншу сторону.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цим Замовник погоджується з обов'язковими умовами цього Договору публічної оферти.

8.2. Відповідно до умов цього Договору публічної оферти Консультант має право відмовити у наданні послуги особам, які виражають незгоду з умовами цього Договору.

8.3. Консультант залишає за собою право вносити зміни до цього договору публічної оферти, у зв'язку з чим Замовник зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Угоді, опублікованій на сайтіhttps://www.gemmomom.com

 

9. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

9.1. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

КОНТАКТИ

Козловець Олена Віталіївна
Україна, м. Київ, Лобановського пр-т, 9/1, кв 73

РНОКПП: 2787621549

тел. +380674925566

офіційний адрес ел.пошти: lenakozlovets73@gmail.com

bottom of page